Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia

1. BEVEZETÉS

Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia elkötelezett a személyes adatok védelme iránt.
Tevékenysége során betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen

— az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét
(Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR),
— az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.).
Adatkezelési tevékenysége során betartja továbbá
— az Egyházi Törvénykönyv  (Codex Iuris Canonici, a továbbiakban: CIC),
— Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzat , (a továbbiakban: EKASz)
valamint a Magyarországi Katolikus Egyházközségi Képviselőtestületek
Szabályzatának  (a továbbiakban: KTSzab) előírásait.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az érintetteket az Egyházközség adatkezelési tevékenységéről, és az érintettek adatvédelmi jogairól.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke tartalmazza.

2. ADATKEZELŐ

2.1 Az adatkezelő megnevezése
A személyes adatok kezelője az Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia).
2.2 Az adatkezelő székhelye, képviselete és elérhetősége
A Plébánia székhelye: 3300 Eger, Aradi utca 1., képviselője: Koós Ede plébános.
A Plébánia elérhetősége: Telefonszám: 06303239580, email: szentlajoseger@gmail.com
Weboldal: http://lajosvarosplebania.hu

2.3 Az adatkezeléssel foglalkozó személyek
A kezelt adatokhoz az adott adatkezelési tevékenységtől függően a Plébánia megbízottjai a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban foglalt módon férhetnek hozzá.

3. A PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
3.1 Általános rendelkezések
Az adatkezelés általános jogalapja a hatályban lévő rendelkezések. Amennyiben az adatkezelésben érintett személy felnőtt, akkor amennyiben ezen jogát gyakorolni kívánja akkor ő maga, amennyiben gyermek, és a 16. életévét még nem töltötte be, helyette az adatkezeléshez történő hozzájárulást, amennyiben szükséges akkor törvényes képviselője adja meg.
Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2 Kép- és hangfelvétel készítése kapcsán alkalmazott eljárás
A Plébánia hitéleti, liturgikus és egyházközségi eseményein (miséken, ökumenikus istentiszteleteken, esküvőkön, stb.) hang- és videofelvételt készíthet, beleértve azok élő internetes közvetítését is. A Ptk. 2:48. §-a [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] alábbi rendelkezése értelmében: „1. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” minden, az Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia által szervezett eseményen való részvétel akár a Plébánia területén, akár azon kívül a vallásgyakorlás szabadságához való jog gyakorlását jelenti nyilvánosan, közéleti szerepvállalásnak minősülően.
Plébániánk szervezésében és területén csak olyan események, programok szerveződnek, amelyekről előre meghirdetetten közcélú fénykép és/vagy filmfelvételek készülnek. Ennek értelmében a Plébánia hitéleti, liturgikus közösségi eseményén (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, esküvő stb.) való tudatos részvétel az eseményen készült kép- és hangfelvételeken való szerepléshez automatikus hozzájárulásnak minősül akkor is, ha az érintett személy a felvételen egyedileg azonosítható.

4. Adatbiztonság
A Plébánia minden személyes adatot tartalmazó anyakönyvet és egyéb dokumentumot különös gondossággal őriz, a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét. A papír-alapú adathordozók száraz, tűzbiztos, kulccsal mindenkor lezárt helyiségben kerülnek tárolásra. A kezelt személyes adatok digitális hordozható adathordozón csak a Plébánia területén belül szállíthatók, az ilyen adathordozók tárolása megfelelően védett páncélszekrényben történik. Az Egyházközség számítógépes adatfeldolgozás során minden ajánlott és kötelező szoftveres frissítést időszerűen elvégez, és hatékony vírusvédelemről gondoskodik. Az esetlegesen felhőalapú adattárolón tárolt adatok esetén az Egyházközség megfelelően erős jelszavas azonosítással garantálja, hogy csak az adatkezeléssel megbízott személyek férhetnek hozzá.

5. Nyilatkozati és tájékoztatási gyakorlat
A Plébánia adatkezelői tevékenységéről elsődlegesen jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatónak a Plébánia hivatalos honlapján való közzétételével ad tájékoztatást az adatkezelésben érintettek számára.
A Plébánia Adatvédelmi Szabályzata és Tájékoztatója a Plébánia hivatalos honlapján az alábbi
elérhetőségen olvasható: www.lajosvarosplebania.hu

6. Az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató módosítása
A Plébánia jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatót hatályba lépését követően első alkalommal egy év elteltével, majd ezt követően három évenként a Plébánia felülvizsgálja és a tapasztalatok alapján, szükség esetén módosítja. A módosítások dátumát az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató végén jelezni kell. A Plébánia gondoskodik arról, hogy honlapján minden esetben az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató hatályos szövege kerüljön közzétételre. A Plébánia felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy bizonyos időközönként tekintse át az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Kelt: Eger, 2024.január 1.

  • Függelék

    HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
    Képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához.

Letöltés >>